Stanovy a volební řád

Stanovy ČSAKI

Stanovy jsou ke stažení k dispozici zde. [pdf]

Volební řád

Obecné ustanovení

Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) jako organizační složka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ve shodě se zněním § 1 volebního řádu ČLS JEP přijatého sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7. 12. 2011 a schváleného dne 23. 1. 2012 Ministerstvem vnitra ČR vydává s odkazem na tento volební řád ČLS JEP vlastní volební řád ČSAKI a upravuje volby do stálých a pracovních orgánů a funkcí v ČSAKI.

Do ust. § 1volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se pro potřeby volebního řádu ČSAKI doplňuje:

§1 Východiska a působnost

Ke znění § 1 odst. (1) – (3) volebního řádu ČLS JEP se doplňuje odst. (4) takto :

(4) Volební řád ČSAKI vychází z volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP a plně odpovídá znění ust. § 1 - § 10 volebního řádu ČLS JEP, když pro volby do stálých a pracovních orgánů a funkcí v ČSAKI se přiměřeně použije tento volební řád ČLS JEP .

Odlišně od volebního řádu ČLS JEP pro účely voleb ČSAKI se upravuje ust. § 6 odst.(5) takto :

§ 6 Příprava voleb

(5) Kandidátní listiny jsou vytvořeny zvlášť pro volby do zpravidla 15tičlenného výboru ČSAKI a zvlášť do 3členné revizní komise ČSAKI a zvlášť pro volby výboru sekcí.

Ke znění §§ 1-11 se dále doplňuje:

§12

(1) Volební řád byl přijatý výborem ČSAKI na jeho řádné schůzi, konané dne 7. 6. 2013 v Telči.

(2) Volební řád vstoupil v platnost schválením předsednictva ČLS JEP dne 12. 6. 2013.

V Praze dne 10. 6. 2013

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
předseda ČSAKI