Sekce imunogenetiky

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

V roce 2015 byla při České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ustavena Sekce imunogenetiky (SI) jako otevřené sdružení pracovníků různých odborností, kteří se zabývají klinickou (transplantační) i obecnou imunogenetikou. Mezi členy sekce, kterých je aktuálně více než 70, jsou nejvíce zastoupeni pracovníci klinických HLA laboratoří.

O sekci imunogenetiky

Imunogenetika je vědní a medicínský obor na rozhraní imunologie a genetiky, který se zabývá genetickou podmíněností imunitního systému, imunitní odpovědi a chorob s imunitní složkou. Předmětem zájmu imunogenetiky jsou všechny geny, které mají vztah k vrozené i adaptivní imunitě. V klinické imunogenetice má výsadní postavení HLA systém a jeho vyšetření. V HLA diagnostice rozlišujeme vyšetření vlastních HLA znaků (typizace HLA antigenů a alel) a vyšetření protilátek proti HLA antigenům. Imunogenetické vyšetření má klíčový význam pro zajištění tkáňové slučitelnosti u transplantací, ale používá se také v diagnostice nemocí asociovaných s HLA znaky nebo pro individuální nastavení medikamentózní léčby (imunofarmakogenetika). Předmětem zájmu výzkumu v imunogenetice je například identifikace variant genů, které se podílejí na individuální vnímavosti k rozvoji imunopatologických stavů (imunodeficity, autoimunitní nemoci, alergie, komplikace transplantace).

Podobně jako v jiných evropských zemích jsou v České republice jednotlivé imunogenetické laboratoře začleněny do pracovišť různých odborností, zejména imunologie (odb. 813), lékařské genetiky (odb. 816), hematologie (odb.818) a transfuzní služby (odb. 222). „Mezioborová“ imunogenetická problematika je v uvedených odbornostech většinou mimo hlavní oblasti zájmu. Přes dlouhodobou existenci neformální spolupráce mezi imunogenetiky (zejména z klinických HLA laboratoří), se stále více ukazovala potřeba sdružit českou imunogenetickou komunitu k efektivnějšímu prosazování zájmů oboru po stránce medicínské, vzdělávací i výzkumné. Tato snaha vyústila v založení Sekce imunogenetiky (SI) při České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI).

Cíle, poslání a úkoly Sekce imunogenetiky ČSAKI:

  1. Sdružuje pracovníky (lékaře, vysokoškoláky-nelékaře, laboranty, výzkumníky a další), kteří se zabývají klinickou (transplantační) i obecnou (teoretickou) imunogenetikou.
  2. Podílí se na výchově a dalším vzdělávání v oblasti imunogenetiky, k tomuto účelu (spolu)pořádá odborné akce.
  3. Vytváří platformu pro efektivní předávání a sdílení důležitých odborných a praktických informací a zkušeností v oblasti imunogenetiky.
  4. Vypracovává doporučení pro poskytování služeb imunogenetickými laboratořemi v oblasti transplantací orgánů, kmenových krvetvorných buněk a pomocné diagnostiky nemocí asociovaných s imunitními geny; při tom vychází z mezinárodních standard (např. Evropské federace pro imunogenetiku - EFI).
  5. Ve spolupráci se Sekcí laboratorní imunologie ČSAKI vypracovává a aktualizuje sazebníkové zdravotní výkony odbornosti 813 pro imunogenetická vyšetření, definuje sdílení výkonů s dalšími odbornostmi a hájí zájmy imunogenetických laboratoří ve vztahu k plátcům zdravotní péče.
  6. Podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli imunogenetiky a transplantační medicíny.
  7. Podporuje organizaci externích kontrol a mezilaboratorních porovnání kvality pro imunogenetická vyšetření.
  8. Podílí se na expertní a konzultační činnosti v oblasti transplantační medicíny, spolupracuje s akreditačními orgány (ČIA o.p.s.) a s organizacemi zabývajícími se řízením kvality laboratoří (EFI, NASKL).
  9. Rozvíjí mezinárodní spolupráci s partnerskými společnostmi a stará se o prezentaci české imunogenetiky v zahraničí.
  10. Prostřednictvím mateřské odborné společnosti (ČSAKI ČLS JEP) hájí odborné zájmy všech svých členů.

Výbor

Složení výboru Sekce imunogenetiky (volební období 21.11.2019 – 20.11.2023):

Předseda: prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D. (FN Olomouc)

Místopředseda: doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc. (IKEM Praha)

Tajemník: RNDr. Marie Dobrovolná (ÚHKT Praha)

Ing. Milena Vraná (ÚHKT Praha)

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. (FN Plzeň)

Kontakt

Výbor Sekce imunogenetiky můžete kontaktovat na e-mailové adrese: sekceimunogenetiky@gmail.com

DOKUMENTY

Smlouva mezi Sekcí imunogenetiky ČSAKI a Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI)

27. 6. 2018

Významným krokem pro rozvoj národních i mezinárodních aktivit v oblasti imunogenetiky je smlouva o vzájemném uznání a spolupráci mezi Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI) a Sekcí imunogenetiky (SI) ČSAKI.

Smlouvu podepsali v květnu letošního roku na výroční konferenci EFI v Benátkách prof. P. Panzner a doc. A. Slavčev za ČSAKI a za EFI její prezidentka, prof. E. Naumova.

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Akce spolupořádané Sekcí imunogenetiky v rámci ČSAKI a další odborné akce s imunogenetickou nebo příbuznou tématikou jsou průběžně aktualizovány na stránkách odborných společností:

Evropská federace pro imunogenetiku

Česká hematologická společnost

ČSAKI 

Spol. lékařské genetiky a genomiky

Společnost pro orgánové transplantace

Česká transplantační společnost