Sekce alergologických sester

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Historie

Sekce alergologických sester byla založena v listopadu roku 1995. Podnětem pro vznik této sekce byla iniciativa sester vytvořit v oboru alergologie a klinické imunologie jednotnou organizaci sester pracujících v tomto oboru. Prvním úkolem bylo zmapování zájmu o členství v této sekci a vytvoření programu sekce.

Ve výboru této sekce po jejím založení pracovaly sestry:
Alena Voříšková – FNKV, Praha; Jana Zelenková – FN Motol, Praha; Jaroslava Šimoníčková – Nemocnice Na Homolce, Praha; Lenka Brožová – OAKI Šumperk; Eva Ostrová – FN Olomouc. Předsedkyní sekce byla do jara 2018 Bc. Alena Voříšková, místopředsedkyní Mgr. Jana Zelenková a sekretářkou Jaroslava Šimoníčková.

Od jara 2018 dosud je předsedkyní Jaroslava Šimoníčková, místopředsedkyní Bc. Alena Voříšková a sekretářkou Mgr. Jana Zelenková. Ostatními členkami výboru jsou Jana Fuchsová a Lenka Cesneková.

Činnost sekce sester ČSAKI

Rychlým rozvojem oboru alergologie a klinické imunologie a stále větší potřebou péče o narůstající počet alergicky nemocných, se zvyšovala i nutnost kontinuálního vzdělávání zdravotních sester pracujících v ordinacích alergologů. Proto se činnost Sekce sester zaměřila především na vytvoření podmínek pro možnost postgraduálního studia v oboru alergologie a klinické imunologie a na kontinuální vzdělávání a zvyšování vědomostí formou odborných seminářů a krátkodobých kurzů (IPVZ Praha). Odborné jednodenní semináře se pořádaly obvykle v sobotu, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce sester pracujících převážně v ambulantních provozech.

Prvními nesmělými krůčky v aktivní účasti alergologických sester na veřejném fóru byla prezentace na 13. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Hradci Králové v roce 1996, kdy poprvé byla část odborného programu vyčleněna i sestrám. Tato první iniciativa se stala základem pro aktivní účast sester i na následujících sjezdech českých a slovenských alergologů a klinických imunologů pořádaných v českých zemích.

V roce 1996 byla na MZČ zaslána žádost Sekce alergologických sester ČSAKI o uznání statutu postgraduálního studia v oboru ”Ošetřovatelská péče v alergologii a klinické imunologii”. Tato žádost byla kladně vyřízena, studium probíhalo tehdy v IDVPZ (Institut dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví), nyní NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) v Brně, odborným garantem byla ČSAKI.
První sestry “specialistky” v oboru alergologie a klinické imunologie ukončily studium v dubnu roku 1997. Proběhly ale pouze tři ročníky tohoto studia, které absolvovalo celkem 50 sester, v roce 2011 bylo toto postgraduální studium zrušeno. V následujícím roce se podařilo vytvořit další možnost zvyšování kvalifikace formou certifikovaného kurzu s názvem Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. (více v rubrice „vzdělávání“).

Současnost

Ve shodě se stanovami ČSAKI stojí v čele sekce sester pětičlenný výbor, volený sesterskou členskou základnou vždy na dobu 4 let. V únoru 2022 proběhly volby do výboru Sekce alergologických sester.

Počet členů Sekce sester se pohybuje kolem 120.

Výbor Sekce sester ČSAKI ČLS JEP pro volební období 2022–2025:

 • Předsedkyně: Jaroslava Šimoníčková
 • Místopředsedkyně: Bc. Alena Voříšková
 • Sekretářka: Mgr. Jana Zelenková
 • Členky: Lenka Cesneková, Jana Fuchsová

Kontakty:

Jaroslava Šimoníčková – předsedkyně
Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o., Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5
Tel.: 277 010 521, 603 440 058
E-mail: jaroslava.simonickova@synlab.com
 
Bc. Alena Voříšková – místopředsedkyně
Allergomedica s.r.o., Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 947 117, 774 268 770
E-mail: avoriskova111@gmail.com
 
Mgr. Jana Zelenková – sekretářka
Pneumologická klinika UK 2.LF a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 436 605, 724 085 584
E-mail: zelenkova.alergo@post.cz
 
Lenka Cesneková – členka
Sociální služby pro seniory (SSPS) Šumperk, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Tel.: 602 319 697
E-mail: lenkacesnekova@seznam.cz
 
Jana Fuchsová – členka
FN Bulovka, Pediatrie, Budínova 2, 180 81 Praha 8
Tel.: 266 082 339, 606 814 343
E-mail: janachru@centrum.cz

PROGRAM ČINNOSTI VÝBORU SEKCE SESTER:

 • Spolupráce s výborem ČSAKI, účast předsedkyně sekce na jeho výborových schůzích, pravidelné informace o sesterských aktivitách i problémech týkajících se našeho oboru
 • Spolupráce při vytváření národních ošetřovatelských standardů v alergologii a klinické imunologii
 • Zajištění dostatku vzdělávacích akcí včetně odborného programu sekce sester na sjezdech ČSAKI + SSAKI konaných v českých zemích
 • Šíření informací o lokálních i regionálních vzdělávacích akcích oboru AKI i mimo něj
 • Aktivní součinnost se všemi sestrami pracujícími v oboru alergologie a klinická imunologie
 • Přijímání námětů a připomínek členské základny sekce, pomoc při řešení problémů
 • Aktivizace členské základny, hledání nových regionálních reprezentantek oboru
 • Zlepšení vzájemné komunikace formou elektronické pošty
 • Spolupráce se Sekcí imunologických laborantů ČSAKI
 • Spolupráce se Sekcí pneumologických sester pracující při České asociaci sester (ČAS)
 • Spolupráce s Českou iniciativou pro astma (ČIPA)
 • Spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha

Přihlášení:

Chcete-li se stát členem České společnosti alergologie a klinické imunologie a zároveň i členem Sekce alergologických sester, stačí vyplnit elektronickou přihlášku dle pokynů uvedených v manuálu a informacím pro členy ZDE.

Po zaregistrování a zaplacení členského poplatku se stanete řádně evidovanou členkou sekce, budete informována o všech akcích pořádaných ČSAKI a Sekcí alergologických sester. Obdržíte též časopis Alergie s novinkami z léčby a diagnostiky alergických a imunologických onemocnění.

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Po zrušení postgraduálního vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie v NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) inicioval výbor ČSAKI ve spolupráci s výborem Sekce alergologických sester vznik certifikovaného doškolovacího kurzu s názvem: „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“

O vznik specializačního kurzu se nejvíce zasloužil tehdejší předseda ČSAKI doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a Bc. Alena Voříšková, za vydatné podpory vedoucího lékaře Subkatedry AKI v IPVZ, prof. MUDr. Ilji Stříže, CSc. S tvorbou programové náplně a vypracováním žádostí zasílaných na MZ ČR pomáhaly Mgr. J. Zelenková a J. Šimoníčková.

Po náročné práci a mnohých jednáních a připomínkováních se podařilo získat akreditaci na MZ ČR a výše jmenovaný kurz byl zahájen v říjnu 2012 prvním přednáškovým blokem teoretické části. Ty probíhají ve vzdělávacím objektu IPVZ - v hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4 (stanice metra C „Budějovická“).

Praktická část se uskutečňuje na pracovištích oboru alergologie a klinické imunologie ve FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady Praha, FN Olomouc, FN Plzeň a Nemocnice Na Homolce, Praha. Akreditovaná pracoviště jsou rozmístěna po celé republice tak, aby byla lépe dostupná pro sestry ve všech regionech republiky.

Celková délka kurzu je 18 měsíců a skládá se ze 4 dvoudenních přednáškových bloků a 2 jednotýdenních stáží. Absolvováním certifikovaného kurzu se zvyšuje kompetence sester pracujících v ordinacích lékařů specialistů oboru 207 – alergologie a klinické imunologie.

Doposud byly ukončeny (resp. probíhají) certifikované kurzy v těchto termínech:

 • CK 1: únor 2014 24 absolventek
 • CK 2: září 2014 18 absolventek
 • CK 3: září 2015 18 absolventek
 • CK 4: září 2016 15 absolventek
 • CK 5: září 2017 19 absolventek
 • CK 6: září 2018 18 absolventek
 • CK 7: září 2019 14 absolventek
 • CK 8: září 2020 16 absolventek
 • CK 9: duben 2022 16 absolventek
 • CK 10: leden 2024 13 absolventek

1. Cíle certifikovaného kurzu:

Připravit všeobecnou sestru pracující ve státních i nestátních ambulantních zařízení na pracovištích oboru alergologie a klinická imunologie (AKI) pro specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. Po absolvování kurzu je sestra připravena zejména:

 • znát ošetřovatelskou problematiku prevence, diagnostiky a léčby alergických a dalších imunopatologických stavů včetně zvládání náhlých příhod,
 • znát předpisy v souvislosti s poskytováním specializované ošetřovatelské péče,
 • posoudit stav pacientů a sestavit plán ošetřovatelské péče respektující individuální přístup k pacientům s alergiemi a dalšími imunopatologickými stavy,
 • realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči u těchto pacientů,
 • edukovat pacienty a jejich rodinné příslušníky se zaměřením na dodržování preventivního a léčebného režimu.

2. Vstupní a další požadavky:

 • Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry podle přísl. zák. č. 96/2004 Sb.
 • Výkon povolání v oboru Alergologie a klinická imunologie (AKI)
 • Způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • Délka výkonu povolání minimálně 12 měsíců
 • Ukončení adaptačního procesu

3. Rozsah a obsah kurzu:

 • Teoretická výuka (T): 4 x 2 dny, tj. celkem 48 hodin (pátek + sobota)
 • Praktická výuka (P): 2 x 5 dní, tj. celkem 80 hodin

Sestry z pracovišť akreditovaných pro praktickou výuku absolvují jen 5 dní stáže na jiném akreditovaném pracovišti.

4. Činnosti, ke které bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Provedení kožních prick testů
 • Vyšetření funkce plic
 • Provedení bronchomotorických testů
 • Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
 • Aplikace subkutánní alergenové imunoterapie
 • Monitoring pacienta po aplikaci alergenové imunoterapie
 • Edukace inhalačních technik, preventivní a léčebný režim
 • Posouzení stavu pacienta a sestavení plánu ošetřovatelské péče respektující individuální přístup k pacientům s alergiemi a dalšími imunopatologickými stavy
 • Hodnocení ošetřovatelské péči u těchto pacientů

Certifikovaný kurz pro rok 2024

Certifikovaný kurz (CK) pro alergologické sestry „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“

IPVZ Praha, hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4:

CK 11 – zahájení v lednu 2024.

Zájemkyně o kurz v současné době se mohou hlásit na e-mailové adrese vavrova@ipvz.cz, kde se dozví další podrobnosti, vlastní přihláška je dostupná na www.ipvz.cz.