O společnosti ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie má v současnosti zhruba 1150 členů. Členy odborné společnosti jsou především lékaři – alergologové a imunologové, ale i lékaři jiných oborů a další zpravidla vysokoškolsky vzdělaní pracovníci se zájmem o tento obor. Nedílnou součástí odborné společnosti jsou i zdravotní sestry a imunologičtí laboranti.

V rámci ČSAKI jsou dále ustaveny částečně autonomní sekce: Sekce alergologických sester, Sekce imunogenetiky, Sekce imunologických laborantů, Sekce laboratorní imunologie a pracovní skupiny: Alergenová imunoterapie, Alergie na hmyzí jed, Centra biologické léčby astmatu, Centra léčby hereditárního angioedému, Lékové alergie, Mladí alergologové a imunologové, Potravinové alergie, Primární imunodeficience, Reprodukční imunologie, Terénní alergologové.

Staňte se členem

Členství v ČSAKI je buď řádné či čestné.

Řádným členem ČSAKI se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasil s posláním a cíli České lékařské společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění.

Výhody členství:

  • Účast na pracovních schůzích ČSAKI a přístup do videoarchivu
  • Předplatné časopisu Alergie
  • Zvýhodněný poplatek na Sjezd ČSAKI
  • Cestovní granty
  • Duální členství v EEACI apod.

Řádné členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem společnosti a zaplacením základního členského příspěvku, který činí pro lékaře 400 Kč/rok a pro zdravotní sestry/laboranty 100 Kč/rok. Pozn.: Celková cena bude navýšena o základní roční členský příspěvek ČLS JEP, který činí 500 Kč.

Čestným členem ČSAKI se může stát osobnost, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru alergologie a klinické imunologie. Zásady udělování čestného členství jsou upraveny zvláštním předpisem České lékařské společnosti.

 

Přihlášení do ČSAKI

Chcete-li se stát členem České společnosti alergologie a klinické imunologie, stačí vyplnit elektronickou přihlášku dle pokynů uvedených v manuálu a informacím pro členy.

Ve stejném systému naleznou informace týkající se členství i stávající členové ČSAKI ČLS JEP:

INFORMACE

MANUÁL

Přihlášení do ČSAKI