Pracovní skupina pro potravinové alergie

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

PAPRSK byl založen 30. dubna 2014 v Praze. Ustavujícího setkání se účastnilo 24 členů ČSAKI z celé České republiky.

Cílem a smyslem založení pracovní skupiny je rozšiřovat povědomí o této stále důležitější kapitole alergologie. Pomáháme alergologům celé republiky tak, aby každá ambulance byla pro potravinové alergiky pokud možno i ambulancí konečnou. Tak, aby pacienti nemuseli vyhledávat pomoc mimo svůj region a byla jim poskytnuta komplexní péče v dostupné vzdálenosti.

Naše činnost probíhá zejména formou pravidelných setkání, obvykle dvakrát ročně. Obsahem setkání jsou diskuse o aktuálních a budoucích cílech, plánování příštích aktivit. Nedílnou součástí jsou prezentace nejen na téma potravinové alergie a intolerance, ale i na témata gastroenterologická, nutriční, imunologická a mezioborová. Informujeme se o proběhlých, zejména mezinárodních, akcích a sdělujeme si poznatky na nich získané.

Diskutujeme také nad kazuistikami. Pro zájemce zprostředkováváme stáže na pracovištích, která se PA zabývají na rutinní bázi. Oblíbené jsou zejména stáže s možností nahlédnutí do problematiky potravinových expozičních testů. Nabízíme možnost konzultace pacientů s náročnější problematikou. Snažíme se ale zejména o to, aby i pacienti se složitějšími diagnózami mohli zůstat v péči alergologa v místě bydliště.

Členství v PAPRSK je dobrovolné. Přijetí do skupiny následuje po vyplnění a odeslání přihlášky a jejím schválení vedením pracovní skupiny. Je bezplatné a jeho podmínkou je členství v ČSAKI. PAPRSK je skupina otevřená a vstřícná pro každého, kdo má zájem.

Simona Bělohlávková, vedoucí PAPRSK

Martin Fuchs, zakladatel a první vedoucí PAPRSK

Kontakt:

Simona.belohlavkova@seznam.cz

Immuno-flow, s.r.o.
Rychnovská 651, 199 00 Praha 9

 

DOKUMENTY

Zápisy z pracovních schůzí (pouze pro členy)

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci činnosti pracovní skupiny byly publikovány 3 knihy na téma PA. Tou první je publikace Potravinová alergie a intolerance, určená pro odbornou veřejnost. Případy pacientů jsou obsahem knihy Kazuistiky z potravinové alergie. Zatím posledním počinem je kniha Potravinová alergie – jak na ni, určená primárně pro laickou veřejnost.

Dalším výstupem činnosti PAPRSK bylo vytvoření a publikace prvních českých Doporučených postupů pro provádění expozičních testů s potravinami na začátku roku 2018. Ty jsou komplexním návodem, umožňujícím zavedení této problematiky do praxe v podstatě jakéhokoli alergologického pracoviště. Díky aktivitě členů PAPRSK se podařilo zařadit nový kód 27230 (Expoziční test nativní potravinou) do sazebníku výkonů. PAPRSK se také účastní tvorby stanovisek a doporučení odborné společnosti. Sledujeme novinky na mezinárodních fórech, včetně novinek v oblasti molekulární diagnostiky.

Za účasti řady členů PAPRSK proběhl v průběhu let 2015 - 2017 sběr dat do registru DAFALL (Database of Food Allergies). Jeho cílem bylo zjistit a popsat epidemiologii potravinové alergie v ČR a podařilo se zařadit 1742 pacientů s nově diagnostikovanou PA v rámci celé republiky. Souhrnné informace a publikace byly prezentovány v literatuře i na četných odborných akcích (DAFALL).

Členové PAPRSK pravidelně publikují sdělení na téma potravinová alergie a přednášejí na odborných setkáních.

Aktuálním plánem PAPRSK je pokračování v rozšiřování povědomí o široké problematice PA. Ve spolupráci s Českou asociací nutričních terapeutů (ČANT) probíhá tvorba Nutričních standardů pro pacienty s PA. V roce 2021 dále budou připraveny a následně publikovány Doporučené postupy pro diagnostiku potravinové alergie v ČR. Dalším cílem je vytvoření sítě pracovišť zabývajících se problematikou PA v jednotlivých regionech. Za důležité považujeme také iniciaci vzniku pacientské organizace pro potravinové alergiky. Jedním z plánů je rozšíření vědomostí o imunoterapii potravinové alergie a výhledově její zavedení do praxe vybraných pracovišť i v ČR.