Atestace

Pokyny k ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU alergologie a klinická imunologie

2019

Specializační oborová rada rozhodla, že atestace i kurzy budou v roce 2019 organizovány na 1. LF UK v Praze (garant prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.)

Atestace: 17.-18. 6. 2019 a 9.-10. 12. 2019

Kurz I:  13.-16. 5. 2019

Kurz II: 4.-7. 11. 2019

Navržené termíny i místo konání čekají ještě na schválení MZČR, až poté budou zveřejněny doplňující informace.

Informace k atestaci pro rok 2019 ZDE.

Vzdělávací program:


2018

3. 12. - 4. 12. 2018 na 1 LF UK v Praze

Přístup k atestační zkoušce

Přihlásit se k vykonání atestační zkoušky v oboru alergologie a klinická imunologie je možné podle všech v současné době platných vzdělávacích programů (VP), vydaných v 2005, 2009/2010, 2011 a 2015 podle jejich platnosti v době zařazení a možností si program změnit časově kupředu. Je nezbytné splnit všechny požadavky daného VP v teoretické a praktické části, včetně kmene.

Přihláška k atestaci -  je k dispozici v aplikaci EZP  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE.

Po vyplnění vytiskněte a zajistěte požadované podpisy. Musí obsahovat kromě vyplněných údajů razítko a podpis Vašeho školitele, dále razítko a podpis statutárního zástupce Vaší nemocnice (ředitel či jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti) a podpis Váš. Dále přiložte kopie stránek z indexu o absolvovaných stážích, kurzech odborných i kurzech povinných a seznam provedených kompletních výkonů ve formě záznamu v logbooku, stvrzené podpisem a razítkem školitele. Současně s přihláškou zašlete i písemné doporučení garanta k vykonání atestační zkoušky a dva výtisky písemné práce. 

Věstník MZ 1/2013- upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP kurzy „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Věstník stanovuje dobu platnosti těchto kurzů na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na dobu 10 let od jeho absolvování. Absolvování výše uvedených kurzů pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP z roku 2011, je povinné.

Akreditace pracovišť

Doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Jejich naplnění je podmínkou přístupu k atestační zkoušce. (viz. seznam akreditovaných pracovišť http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html)

Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami, je nutné zaslat nejméně 90 dnů před konáním atestace, to je:

  • pro podzimní termín do 3. 9. 2018 na adresu: 1. LF UK v Praze 

Termín a místo konání atestační zkoušky

Podzimní termín

3. 12. 2018 - praktická část,
4. 12. 2018 - teoretická část

Otázky k atestační zkoušce naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html

Vlastní atestační zkouška

První den všichni absolvují část praktickou – probíhá na výukovém zařízení a je při ní nutno prokázat výborné znalosti recentní laboratorní a klinické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie a prevence alergických a imunopatologických stavů v celé jejich šíři. Hodnotí se úroveň práce lékaře s pacientem, rozbor anamnestických údajů, provedení odběrů materiálu, kožních testů, zhodnocení výsledků klinických, funkčních i laboratorních vyšetření, indikace a praktické provedení farmako - a imunoterapie.

Druhý den všichni absolvují část teoretickou – obhájení odborné písemné práce na zadané téma; 3 odborné otázky (základy imunologie, klinická imunologie, alergologie).

Pokud uchazeč v praktické části neprospěl, v teoretické části zkoušky se nepokračuje a uchazeč je celkově hodnocen „neprospěl“. 

Poplatek za atestační zkoušku se zasílá na bankovní účet pořádající LF. Informace o platbě a další organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá 30 dnů před termínem konání atestační zkoušky (pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro přistoupení k atestační zkoušce).

Pokyny k atestační práci - Vypracování odborné písemné práce na schválené téma je povinnou součástí specializovaného výcviku a její obhajoba je dle vzdělávacího programu oboru AKI součásti praktické části atestační zkoušky.

Atestační práce bude podepsaná autorem i školitelem a ten k ní připojí také své krátké zhodnocení. Písemná práce musí být na adresu LF UP Olomouc doručena současně s přihláškou ve dvou vyhotoveních.

Písemná práce musí obsahem a po formální stránce splňovat všechny požadavky kladené na odborné publikace (25-40 stran textu, alespoň 15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba). Může být nahrazena publikací v recenzovaném časopise s alergologicko-imunologickou problematikou, kde školenec je uveden jako první autor.

Téma atestační práce je nezbytné konzultovat s prof Milanem Raškou, přednostou Ústavu imunologie  FN Olomouc a LF UP Olomouc, e-mail: milan.raska@upol.cz, tel: 585 632 752. Následně Vám bude odeslán potvrzující e-mail s vybraným atestačním tématem.

Oponentura práce

Po odevzdání je určen oponent práce, který připraví posudek hodnotící práci po obsahové i formální stránce. Tento posudek je poté prezentován i při atestační zkoušce, kde je práce obhajována. Lékař může požádat o nahlédnutí do posudku ještě před vlastní atestační zkouškou, aby si mohl připravit odpovědi na připomínky a otázky oponenta. 

Obhajoba práce – uchazeč si může připravit krátkou prezentaci v rozsahu maximálně 15 minut. Po přečtení oponentského posudku reaguje na připomínky a otázky oponenta a následně též členů zkušební komise.