Lékové alergie


Pracovní skupina pro lékové alergie ČSAKI

Hypersenzitivní reakce na léky jsou nepředvídatelné, potenciálně život ohrožující reakce na léky klinickým průběhem připomínající alergické reakce. Mohou a nemusí být podmíněné imunologickým mechanismem. Tvoří asi 15 % nežádoucích účinků léčiv a postihují cca 7% populace. Určení přesné diagnózy a léčby vyžaduje komplexní postup, sestávající z velmi podrobné anamnézy a testů laboratorních, kožních a provokačních. V praxi často převládá stanovení diagnózy jen na základě anamnestických údajů, bez konfirmace alergologickým vyšetřením. Tento přístup vede na jedné straně často k nadhodnocování diagnózy alergie na léky, ke zbytečným medikačním omezením u dotyčných pacientů a má i široký dopad ekonomický (preskripce dražších léků druhé volby) a epidemiologický (typickým příkladem je nárůst rezistence k antibiotikům pro nadhodnocení „alergie na penicilin“). Na druhé straně může uniknout pozornosti pravá příčina reakce a pacient zůstává vystaven riziku jejího opakování s možným až fatálním průběhem. Výsledkem diagnózy lékové alergie je také vybavení pacienta letákem s uvedením náhradní medikace.

Mezi léčebné postupy u lékové alergie patří metoda indukce lékové tolerance (dříve desenzitizace). Týká se pacientů, u kterých vznikne nežádoucí reakce na lék, který nezbytně potřebují (např. u léčby nádorových onemocnění, roztroušené sklerózy, nespecifických střevních zánětů, diabetu, hemofilí a trombofilních stavů atd.).

S cílem zlepšit diagnostiku a léčbu lékových alergií byla v listopadu 2013 při ČSAKI založena Pracovní skupina pro lékové alergie. Její činnost je zaměřena na edukaci odborné veřejnosti o správných diagnostických a terapeutických postupech, šíření nových poznatků a na podporu zavádění těchto postupů do praxe.

Praktickou pomoc formou konzultace konkrétních pacientů nabízí síť konzultačních pracovišť pro lékové alergie

K odběru anamnézy doporučujeme dotazník ENDA. Podrobná a úplná anamnéza je nenahraditelným zdrojem informací. Vyplnění jednotného přehledného formuláře usnadní orientaci ošetřujícímu i konzultujícímu lékaři a díky sekvenci cílených dotazů sníží riziko opominutí důležitých souvislostí.

Koordinátorka pracovní skupiny pro lékové alergie
MUDr. Lenka Sedláčková

V Praze 6. června 2018