Prof. MUDr. Vladimír Zavázal, DrSc.

zavazal1

Prof. MUDr. Vladimír Zavázal, DrSc. (26. 6. 1928 – 26. 2. 1996)

patřil mezi význačné osobnosti, nejen v rámci svého mateřského pracoviště, kterým byla Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Tam pod jeho vedením bylo v roce 1956 otevřeno alergologické pracoviště (stanice), které se stalo krajským centrem oboru a vyhledávaným školícím místem pro řadu odborníků našich i ze zahraničí. Významná byla jeho spolupráce s Imunologickým oddělením ČSAV i Výzkumným ústavem imunologie, později Ústav sér a očkovacích látek (ÚSOL) Praha.

Vladimír Zavázal, už jako docent, v roce 1985 obhájil doktorát věd. Ale na jmenování profesorem si musel počkat až do změny režimu v roce 1990. Již před tím působil v 70. letech minulého století jako předseda odborné společnosti ČSAKI a stál u zrodu koncepce oboru.

Rozsáhlá byla i jeho činnost pedagogická, přednášková a publikační (publikoval více než 300 prací) u nás i v zahraničí, byl autorem několika monografií a učebních textů. Jako první v Československu a několikátý ve světě diagnostikoval v roce 1976 IgE myelom, což vedlo k izolaci antigenu a přípravě prvního tuzemského antiséra proti IgE. Šlo o první IgE protein od alergického pacienta a byla tak otevřena otázka možnosti strukturální odlišnosti od IgE normálního. To umožnilo profesorovi Zavázalovi navázat spolupráci s řadou světových špičkových odborníků. Objevy a jejich praktické využití vedly i ke značným ekonomickým ziskům státu. Jeho práce byla v roce 1980 zvůlí tehdejšího režimu násilně přerušena, za kontakty se zahraničím byl trestně stíhán, což mu přineslo závažné důsledky osobní, zdravotní i pracovní. Rehabilitován byl až v roce 1990 a znovu se stal předsedou ČSAKI.

Za dlouholetou práci získal řadu čestných uznání. Byl nositelem medaile J. E. Purkyně, členem vědecké rady ministerstva zdravotnictví, byl vyznamenán velkou pamětní medailí při oslavách 50. výročí založení Lékařství fakulty UK v Plzni, členem výboru Evropské akademie alergologie a klinické imunologie, prezidentem Interasmy pro východní Evropu a západní Asii, členem komisí Mezinárodní unie imunologických společností. Měl mnoho kolegů a žáku, kteří si ho vážili jako nesmírně vzdělaného člověka, vědce i učitele. Na jeho počest je výborem ČSAKI každoročně od roku 1999 udělována Cena Vladimíra Zavázala významným osobnostem české alergologie a klinické imunologie.

 

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.