Vzdělávání

Po zrušení postgraduálního vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie v NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů)  Brno inicioval výbor ČSAKI ve spolupráci s výborem Sekce alergologických sester vznik certifikovaného doškolovacího kurzu s názvem:

Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“ 

O vznik specializačního kurzu se nejvíce zasloužil tehdejší předseda ČSAKI doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a Bc. Alena Voříšková, za vydatné podpory vedoucího lékaře Subkatedry AKI v IPVZ, prof. MUDr. Ilji Stříže, CSc.

S tvorbou programové náplně a vypracováním žádostí zasílaných na MZ ČR pomáhaly Mgr. J. Zelenková a J. Šimoníčková.

Po náročné práci a mnohých jednáních a připomínkováních se podařilo získat akreditaci na MZ ČR a výše jmenovaný kurz byl zahájen v říjnu 2012 prvním přednáškovým blokem teoretické části.

Ty probíhají ve vzdělávacím objektu IPVZ - v hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4 (stanice metra C „Budějovická“).

Praktická část se uskutečňuje na pracovištích oboru alergologie a klinické imunologie ve FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady Praha, FN Olomouc, FN Plzeň a Nemocnice Na Homolce, Praha. Akreditovaná pracoviště jsou rozmístěna po celé republice tak, aby byla lépe dostupná pro sestry ve všech regionech republiky.

Celková délka kurzu je 18 měsíců a skládá se ze 4 dvoudenních přednáškových bloků a 2 jednotýdenních stáží. Absolvováním certifikovaného kurzu se zvyšuje kompetence sester pracujících v ordinacích lékařů specialistů oboru 207 – alergologie a klinické imunologie

Doposud byly ukončeny (resp.probíhají) certifikované kurzy v těchto termínech

 • CK 1:  únor 2014                                      24 absolventek
 • CK 2:  září 2014                                       18 absolventek
 • CK 3:  září 2015                                       18 absolventek                
 • CK 4:  září 2016                                       15 absolventek
 • CK 5:  září 2017                                       19 absolventek
 • CK 6:  září 2018                                       18 absolventek    
 • CK 7:  září 2019                                       14 absolventek   
 • CK 8:  září 2020                                       16 absolventek
 • CK 9:  duben 2022                                   16 absolventek
 1. Cíle certifikovaného kurzu

Připravit všeobecnou sestru pracující ve státních i nestátních ambulantních zařízení na pracovištích oboru alergologie a klinická imunologie (AKI) pro specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. Po absolvování kurzu je sestra připravena zejména:

 • znát ošetřovatelskou problematiku prevence, diagnostiky a léčby alergických a dalších imunopatologických stavů včetně zvládání náhlých příhod,
 • znát předpisy v souvislosti s poskytováním specializované ošetřovatelské péče,
 • posoudit stav pacientů a sestavit plán ošetřovatelské péče respektující individuální přístup k pacientům s alergiemi a dalšími imunopatologickými stavy,
 • realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči u těchto pacientů,
 • edukovat pacienty a jejich rodinné příslušníky se zaměřením na dodržování preventivního a léčebného režimu
 1. Vstupní a další požadavky
 • Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry podle přísl. zák. č. 96/2004 Sb.
 • Výkon povolání v oboru Alergologie a klinická imunologie (AKI)
 • Způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • Délka výkonu povolání minimálně 12 měsíců
 • Ukončení adaptačního procesu
 1. Rozsah a obsah kurzu
 • Teoretická výuka (T): 4x 2 dny, tj. celkem 48 hodin (pátek + sobota)
 • Praktická výuka (P): 2x 5 dní, tj. celkem 80 hodin

Sestrám z pracovišť akreditovaných pro praktickou výuku absolvují jen 5 dní stáže na jiném akreditovaném pracovišti.

 1. Činnosti, ke které bude získána zvláštní odborná způsobilost
 • Provedení kožních prick testů
 • Vyšetření funkce plic
 • Provedení bronchomotorických testů
 • Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
 • Aplikace subkutánní alergenové imunoterapie
 • Monitoring pacienta po aplikaci alergenové imunoterapie
 • Edukace inhalačních technik, preventivní a léčebný režim
 • Posouzení stavu pacienta a sestavení plánu ošetřovatelské péče respektující individuální přístup k pacientům s alergiemi a dalšími imunopatologickými stavy,
 • Hodnocení ošetřovatelskou péči u těchto pacientů,

Zájemkyně o kurz v současné době se mohou nahlásit na e-mailové adrese vavrova@ipvz.cz, kde se dozví další podobnosti, vlastní přihláška na www.ipvz.cz

Certifikovaný kurz pro rok 2022

Certifikovaný kurz (CK) pro alergologické sestry „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“

IPVZ Praha, hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4:

CK 10 – v plánu zahájení v říjnu 2022.