MVDr. Radslav Kinský

MVDr. Radoslav Jiří Kinský, Ph.D. (14.6.1928 – 12.10.2008)

Český imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie, druhý český velkopřevor pařížské obedience Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a čestný a devoční rytíř Maltézského řádu. Pocházel ze starého šlechtického rodu Kinských. Zabýval se získanou specifickou tolerancí, transplantační a reprodukční imunologií.

V roce 1945 jako sedmnáctiletý mladík působil v Plzni jako tlumočník u amerického XXII. sboru a vyřizoval záležitosti v rámci Real Transportation Office – organizace, pomáhající v návratu domů válečným vysídlencům. Za studentského pobytu v Paříži v létě 1946 mu byla díky jeho jazykovému nadání československou ambasádou nabídnuta „prázdninová brigáda“ v diplomatických službách. Během základní vojenské služby v Pardubicích byl v roce 1948 jeho rodině zabaven veškerý majetek. Téhož roku odešli do exilu jeho rodiče a sourozenci. Po vojně pracoval ve státním hřebčínu v Chlumci nad Cidlinou. Jeho žádosti o přijetí na vysokou školu byly zpočátku odmítány. Kinský oslovoval různé vlivné osobnosti včetně prezidenta Antonína Zápotockého, na jehož pokyn byl v roce 1953 přijat na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Pracoval také na stavbách mládeže na Ostravsku. V letech 19571958 byl vědeckým pracovníkem Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV v Praze.

Roku 1958 dostal povolení k návštěvě kongresu ve Francii, kde se rozhodl zůstat. V listopadu téhož roku se tam ženil s gruzínskou princeznou Tamarou Amilakvari. Povolení k odjezdu je někdy dáváno do souvislosti s Kinského spoluprací s StB, kde byl ve svazku č. 41898 evidován jako tajný spolupracovník pod krycím jménem Čingischán. V Paříži pracoval na oddělení imunopatologie nemocnice St. Antoine, od roku 1960 v pozdějším Národním ústavu zdraví a lékařského výzkumu (INSERM). Zůstal zde až do svého odchodu do penze a stal se ředitelem výzkumu. V tomtéž roce pracoval v Edinburghu v týmu Avriona Mitchisona. Jejich práce byla zaměřena na navození tolerance k alogennímu štěpu na kůži kuřete s užitím suspenze červených krvinek jakožto tolerančního činitele. Takto získané poznatky mohly posloužit nejen k přenosu tkáně mezi dvěma kmeny zvířat, ale nalezly uplatnění i v medicíně. V sedmdesátých a osmdesátých letech se pak kromě jiného významně podílel na výzkumu tlumení imunitní reakce organizmů vnějšími zásahy. K výsledkům mnoha výzkumů z oblasti imunobiologie, na kterých Radslav (jak se mu všeobecně říkalo) pracoval, patří imunosupresivní látky a postupy, kterých se užívá v humánní medicíně při transplantacích orgánů a při léčbě imunopatologických onemocnění.

Radslav Kinský se stal jedním ze zakladatelů reprodukční imunologie a zasloužil se o studium transplantační imunologie spolu s Jamesem Howardem a Avrianem Mitchisonem. Spolu s Guy Voisinem, Gopal Gupta a Gerardem Chaouatem propracovával na pařížském pracovišti znalosti o supresorových T-buňkách, informace o síti a vazbách idotypové a placentární imunologické regulace, MHC reskripci, objevoval zákony vrozené imunity a úlohy NK buněk především na animálním, myším modelu. Ve Francii získal doktorát přírodních věd na Sorbonně a doplnil si vzdělání specializací v oboru imunologie a genetiky. Je autorem řady odborných publikací, absolvoval různé stáže a přednášel po celém světě, mj. na Sorbonně, v Pasteurově ústavu, na univerzitě Duke v Durhamu (USA) a na univerzitě v Edinburgu, dále v Izraeli, v Indii, v Alžírsku atd.

V roce 1990 se vrátil do Československa a pracoval v Ústavu péče o matku a dítě v Praze. Roku 1992 mu byl v restitucích vrácen zámek (bývalý cisterciácký klášter) ve Žďáře nad Sázavou, ke kterému patří i zemědělský statek s lesy, rybníky a polnostmi. V roce 1995 získal cenu ministra životního prostředí České republiky. V areálu zámku pořádal mezinárodní symposia reprodukční imunologie. Také přednášel na našich sjezdech organizovaných ČSAKI + SSAKI. Na osobní setkání s hrabětem Kinským ráda vzpomíná prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.: V roce 1985 jsme se poprvé sešli ve Varně, na kongresu reprodukční imunologie. Na závěrečném večírku dr. Kinský zpíval se všemi výzkumnými skupinami v jejich mateřštině (maďarsky, německy, česky, francouzsky, polsky, rusky, anglicky, slovensky, chorvatsky, španělsky). V roce 1992 na VII. Mezinárodním kongresu slizniční imunity v Praze řekl: “Dostal jsem zpátky zámek a rozhodl jsem se, že budu podporovat českou reprodukční imunologii.“ A ta slova dodržel.

Radslav Kinský zemřel po dlouhé těžké nemoci na svém zámku ve Žďáru nad Sázavou dne 12. října 2008. Pohřeb se uskutečnil 25. října ve žďárském kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Zádušní mši sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, nekrolog pronesl Karel Schwarzenberg, pohřbu se zúčastil také Miloš Zeman. Je pohřben v rodinné hrobce při kostele sv. Filipa a Jakuba v Mlékosrbech u Chlumce nad Cidlinou.

                                                                     Vít Petrů, Zdenka Ulčová-Gallová