MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.

MUDr. Drahoslav Říčný, CSc. (15. 3. 1920 – 16. 4. 2010)

Životní dráhu MUDr. Drahoslava Říčného předznamenala jeho láska k přírodě, medicíně, cizím jazykům a sportu. Proto začal v roce 1938 studovat medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde po přechodném uzavření vysokých škol v průběhu 2. světové války v březnu 1948 promoval. Jako lékař pracoval od března 1948 do září 1954 na I. Dětské klinice Nemocnice u Sv. Anny v Brně u prof. MUDr. Otakara Teyschla, jehož pediatrické škole zůstal celý život věrný. Od září 1954 do roku 1972 pracoval na II. dětské klinice ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, Černých polích, odkud musel v rámci normalizace z politických důvodů odejít. Byl přeřazen na I. Dětskou kliniku v Nemocnici u Sv. Anny, kde pracoval do roku 1977, kdy přitvrzení režimu ukončilo jeho univerzitní vědeckou kariéru na Dětské klinice a MUDr. Říčný byl z politických důvodů z lékařské fakulty definitivně propuštěn. Svou vědeckou činnost zaměřil zpočátku na revmatologii, které se intenzivně věnoval v letech 1953 až 1958. Soustředil se hlavně na revmatickou horečku, za svoji známou vědeckou práci „Streptokinázový kožní test“ byl vyznamenán v roce 1957 Hálkovou cenou. Od roku 1958 se plně věnoval problematice alergologie a klinické imunologie.

Svou druhou životní etapu zahájil jako obvodní pediatr a alergolog v okrese Blansko. To probudilo jeho zájem o speleoterapii v Moravském krasu. Jeho iniciativa byla korunována vznikem Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Protože byl pověřen jejím řízením, otevřela se pro něj znovu možnost pokračovat ve vědecké práci, tentokrát na poli speleoterapie. Oponentním řízením v roce 1985 obhájil státní výzkumný úkol „Význam speleoterapie v komplexní péči o dětské asthmatiky“, takže speleoterapie byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČSSR za oficiální léčebnou metodu. V mezinárodním měřítku jeho práce o speleoterapii znamenaly průlom v dosavadní tradici. Své práce prezentoval na mezinárodních sympoziích, na jejichž organizaci se podílel, a vytvořil předpoklady k proniknutí speleoterapie do školní medicíny. V letech 1989-1997 byl sekretářem Stálé mezinárodní komise pro speleoterapii při UIS, následně byl jmenován jejím čestným sekretářem.

Významnou součástí jeho života byla i láska ke sportu. V poválečných letech hrál závodně basketbal v klubu Sokol Brno I (pozdější název Zbrojovka Brno) a několikrát s tímto klubem vyhrál 1. basketbalovou ligu. V roce 1945 napsal knížku Cesta do tajů basketbalu, která ještě řadu let po vydání byla u nás jedinou metodickou publikací o tomto sportu. Kromě toho závodně vesloval a jako člen posádky osmy ČVK Brno získal v Pražských primátorkách 2. místo. Po skončení závodní kariéry založil v roce 1955 oddíl košíkové při Spartaku I. brněnská. Spojení povolání dětského lékaře se svým životním stylem sportovce vyjádřil v roce 1972 založením Školní tělovýchovné jednoty ZDAR Brno pro zdravotně oslabené děti. Byl jejím výkonným předsedou a byl také trenérem žákovského oddílu košíkové. V roce 1990 založil SAAD (Sdružení pro alergické a astmatické děti), jehož cílem bylo vychovávat a utužovat spolupráci mezi lékařem a pacientem. V rámci SAAD pořádal a organizoval klimatické ozdravné pobyty s rehabilitačně-rekondiční náplní pro dětské astmatiky.

Jako věřící člověk se MUDr. Říčný na sklonku života velmi intenzívně věnoval myšlence výstavby kaple v obci Rudice.

Sbírková akce umožnila v roce 1999 zahájit stavbu. Finanční dary pro stavbu kaple sháněl s obrovským entusiasmem nejen v České republice, ale neváhal se opakovaně obracet i na krajany v zámoří. Toto úsilí bylo úspěšně završeno vysvěcením nové kaple Sv. Barbory v červnu 2002.

Za svoji životní dráhu posbíral MUDr. Drahoslav Říčný řadu vyznamenání a ocenění. Kromě sportovních medailí a výše zmíněné Hálkovy ceny byl nositelem Zlaté medaile ČSS, v roce 2000 obdržel Stříbrnou medaili Lékařské fakulty MU v Brně, byl čestným členem ČSAKI, od roku 2005 byl rovněž čestným členem ČLS JEP a v prosinci 2007 byl vyznamenán Cenou města Brna. Základní vlastností MUDr. Drahoslava Říčného, CSc, byla neutuchající píle a pracovitost, což mu pomáhalo při uskutečňování široké škály nápadů a cílů. Jeho metodika práce s rodiči astmatických dětí byla předzvěstí dnešního systému „self management a osobní plány léčby“. Patřil k průkopníkům zapojení tělesné aktivity a sportu do léčebných postupů u dětských astmatiků. Zasloužil se o povznesení speleoterapie na vědeckou úroveň a o její oficiální medicínské uznání.

Drahoslav Říčný byl člověk nesmírně čestný a pracovitý, aktivní až do posledních dnů života, výborný lékař, vědec a učitel, který za svůj požehnaný život svými aktivitami významně zasáhl do řady oblastí i mimo medicínu.Pavel Slavík, Ondřej Rybníček