Historie

Sekce alergologických sester byla založena v listopadu roku 1995.
Podnětem pro vznik této sekce byla iniciativa sester vytvořit v oboru alergologie a klinické imunologie jednotnou organizaci sester pracujících v tomto oboru.
Prvním úkolem bylo zmapování zájmu o členství v této sekci a vytvoření programu sekce.

Ve výboru této sekce po jejím založení pracovaly sestry:

Alena Voříšková – FNKV, Praha
Jana Zelenková – FN Motol, Praha
Jaroslava Šimoníčková - Nemocnice Na Homolce, Praha
Lenka Brožová – OAKI Šumperk
Eva Ostrová – FN Olomouc

Předsedkyní sekce byla až do jara 2018 Bc. Alena Voříšková, místopředsedkyní Mgr. Jana Zelenková a sekretářkou Jaroslava Šimoníčková.

Činnost sekce sester ČSAKI

Rychlým rozvojem oboru alergologie a klinické imunologie a stále větší potřebou péče o narůstající počet alergicky nemocných, se zvyšovala i nutnost kontinuálního vzdělávání zdravotních sester pracujících v ordinacích alergologů. Proto se činnost Sekce sester zaměřila především na
vytvoření podmínek pro možnost postgraduálního studia v oboru alergologie a klinické imunologie
a na kontinuální vzdělávání a zvyšování vědomostí formou odborných seminářů a krátkodobých kurzů (IPVZ Praha). Odborné jednodenní semináře se pořádaly obvykle v sobotu, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce sester pracujících převážně v ambulantních provozech.

Prvními nesmělými krůčky v aktivní účasti alergologických sester na veřejném fóru byla prezentace na 13. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Hradci Králové v roce 1996, kdy poprvé byla část odborného programu vyčleněna i sestrám. Tato první iniciativa se stala základem pro aktivní účast sester i na následujících sjezdech českých a slovenských alergologů a klinických imunologů pořádaných v českých zemích.

V roce 1996 byla na MZČ zaslána žádost Sekce alergologických sester ČSAKI  o uznání statutu postgraduálního studia v oboru ”Ošetřovatelská péče v alergologii a klinické imunologii”. Tato žádost byla kladně vyřízena, studium probíhalo tehdy v IDVPZ (Institut dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, nyní NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) v Brně, odborným garantem byla ČSAKI.
První sestry “specialistky” v oboru alergologie a klinické imunologie ukončily studium v dubnu roku 1997. Proběhly ale pouze tři ročníky tohoto studia, které absolvovalo celkem 50 sester, v roce 2011 bylo toto postgraduální studium zrušeno. V následujícím roce se podařilo vytvořit další možnost zvyšování kvalifikace formou certifikovaného kurzu s názvem Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy. (více v rubrice „vzdělávání“).